1.000 gia đình cùng Saigon Co.op nấu bữa tết ngon

1.000 gia đình cùng Saigon Co.op nấu bữa tết ngon

Các mô hình bán lẻ của Saigon Co.op gồm hơn 50 siêu thị Co.opmart, đại siêu thị Co.opXtra và cửa hàng thực phẩm Co.op Food huy động trung bình 10-20 gia đình tại mỗi điểm bán để cùng nấu một món ngon...